Leveringsvoorwaarden

U heeft een afspraak bij Ik ben op gewicht. Om tot een goede en plezierige samenwerking te komen, werkt deze praktijk volgens leveringsvoorwaarden. U vindt deze voorwaarden hieronder.

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Ik ben op gewicht en zijn/haar opdrachtgever inzake begeleiding en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Ik ben op gewicht inroepen.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden van Ik ben op gewicht bestaan uit het begeleiden van mensen zonder medische noodzaak.

 

Verhindering

Indien de cliënt op afgesproken datum en tijdstip verhinderd is, dient hij/zij Ik ben op gewicht hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn niet declarabel bij de zorgverzekeraar. Voor ziekte geldt geen uitzondering. Afzegging geschiedt telefonisch, via e-mail of via WhatsApp.

 

Beëindiging

Ik ben op gewicht kan de begeleiding beëindigen indien deze naar verwachting van de gewichtsconsulente niet tot de gewenste resultaten leidt. Ik ben op gewicht stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

 
Vergoeding

De kosten voor een gewichtsconsulent worden (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polis of informeer bij uw zorgverzekeraar. Dit kan per zorgverzekeraar verschillen.

 

Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt Ik ben op gewicht de cliënt mondeling of schriftelijk mee welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw en eventuele andere wettelijke heffingen voor zover van toepassing. Ik ben op gewicht is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst.

 

Betaling

Na het consult dient de cliënt het verschuldigde bedrag zoals vermeld op de factuur overmaken. Het genoemde bedrag dient binnen 14 dagen na datering te betalen door het over te maken op het aangegeven bankrekeningnummer. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Ik ben op gewicht gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

 

Incasso

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, kan Ik ben op gewicht om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Dit betreft ook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Ik ben op gewicht heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, dan kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Aansprakelijkheid

Ik ben op gewicht mag alleen clienten begeleiden die geen medische oorzaak hebben van zijn/haar onder- of overgewicht. Indien de client dit verzwijgt kan de gewichtsconsulente niet aansprakelijk worden gesteld voor het gegeven advies.

 

Verder is het advies van Ik ben op gewicht resultaatgericht, maar kan geen resultaat garanderen aangezien u daar deels zelf verantwoordelijk voor bent. Ik ben op gewicht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging van de door de gewichtsconsulente verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulente.

 

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij worden de volgende beperkingen in acht genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Privacy

Ik ben op gewicht gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Het is gebruikelijk om aan het begin en eind van de behandeling een rapportage te maken. Deze rapportage wordt niet zonder toestemming van de client verstrekt aan derden.

 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Klachtenregeling

Bij Ik ben op gewicht staan servicegerichtheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Mocht u desondanks een klacht hebben, probeer dit dan eerst te bespreken met Ik ben op gewicht. Contact opnemen kan onder andere door op bericht achter te laten op de Contact-pagina. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij BGN. https://www.gewichtsconsulenten.nl/

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.